Geaccrediteerde nascholing
Menu

Auteursinstructie en publicatievoorwaarden

Over het algemeen worden auteurs uitgenodigd voor publicatie in Psyfar. Bijdragen op eigen initiatief zijn echter zeer welkom. Inzendingen te richten aan de hoofdredacteur via het redactiesecretariaat: helmers@prelum.nl.

Het is van belang dat u zich realiseert dat Psyfar een nascholingstijdschrift is en dat om die reden de conventies van het publiceren in wetenschappelijke tijdschriften voor een deel verlaten worden. De meest in het oog lopende verschillen zijn:

 • Psyfar kent geen peer-review, aanpassingen worden door de redactie voorgesteld;
 • een methodensectie is niet nodig, tenzij die voor het begrip van de conclusies onontbeerlijk is;
 • tabellen met onderzoeken die in een (meta-)analyse zijn opgenomen of de basis van het artikel vormen, worden zo goed als nooit in het artikel geplaatst. Ze kunnen wel op de website als achtergrond­informatie worden geplaatst;
 • wel is de bedoeling dat alle beweringen in het artikel te verifiëren zijn. Daarvoor kan het geven van een referentie voldoende zijn.

De huisregels voor artikelen in Psyfar:

 1. Zet bovenaan uw persoonlijke gegevens (voorletters, achternaam, titulatuur, uw functie/beroep en -indien van toepassing- de naam van de organisatie waar u werkzaam bent).
 2. Houd de titel van uw artikel zo compact mogelijk, bij voorkeur tussen 4 en 7 woorden.
 3. Begin het artikel met het puntsgewijs omschrijven van de leerdoelen (maximaal 6 regels).
 4. Voorzie uw artikel van een duidelijke samenvatting van maximaal 100 woorden.
 5. Geef maximaal vier trefwoorden aan.
 6. Het opgegeven aantal woorden mag niet worden overschreden (zie pag. 3).
 7. U kunt zoveel referenties opnemen als u wenst, maar bij uw artikel worden niet meer dan 5 referenties (10 bij een hoofdartikel) in het tijdschrift geplaatst. U geeft daarvoor de selectie aan. De complete referentielijst wordt op de internetsite van het tijdschrift opgenomen.
 8. Probeer waar mogelijk uw artikel visueel aantrekkelijk te maken met tabellen, figuren of foto´s.
 9. Gebruik zo weinig mogelijk jargon. Psyfar hanteert een terminologielijst, zie bijgaand. Houd u aan deze terminologie of definieer afwijkende termen eenduidig in het artikel.
 10. Stuur een kort CV mee.

TOELICHTING

N.B. Voor artikelen die in de e-learningmodule worden opgenomen, gelden aanvullende instructies, zie verderop.

Leerdoelen

Neem vanaf de eerste versie leerdoelen in uw artikel op.
Formuleer leerdoelen zo, dat ze doorgetrokken worden naar de praktijk.
Voorbeelden:

 • Meer precieze kennis van …. stelt u in de praktijk (beter) in staat om …
 • Door goed op de hoogte te zijn van … bent u in de praktijk beter in staat om …
 • Na het lezen van dit artikel bent u in staat om …
 • Na bestudering van dit artikel weet  u / kunt u …

Rubrieken

Psyfar kent diverse rubrieken, waarvan drie met specifieke artikelen: 

 • Hoofdartikelen. Deze zijn bedoeld om grotere onderwerpen te behandelen. (Dit zijn in de praktijk vaak e-learningartikelen – zie ook pag. 3). Hoofdartikelen zijn wat opmaak en inhoud betreft niet verschillend van een gewoon artikel, behalve dat
  • de lengte minimaal 3000 maximaal 3500 woorden is in plaats van 1800 of 2000 woorden voor andere artikelen.
  • van de totale literatuurlijst 10 referenties in het tijdschrift worden afgedrukt. De complete literatuurlijst komt op de website.
 • Casus. Aan de hand van een casus wordt een klinisch probleem geïllustreerd. De indeling:
  • inleiding
  • beschrijving casus
  • bespreking
  • wat is er bekend over de problemen?
  • wat betekent dat voor de casus?
  • conclusie
 • Werkingsmechanisme. Hierin worden theoretische achtergronden van de werking van psychofarmaca uitgediept die voor de practicus relevant zijn. De indeling is vrij.
  • Het is aan te bevelen naar eerdere artikelen in deze rubriek te kijken.
  • Bij een werkingsmechanisme-artikel hoort altijd ten minste één figuur ter illustratie. Voor de uitwerking van de figuur of figuren kan een beroep worden gedaan op de professionele illustrator van Psyfar.
  • Het artikel eindigt met conclusies wat de theorie voor de praktijk betekent.

Alle overige artikelen worden in een rubriek geplaatst in overleg met de betrokken redacteur, maar voor de opmaak, omvang etc. maakt dat niet uit. De rubrieken zijn o.a.

 • Bijzondere patiënten/indicaties
 • Bijzonder bijwerkingen
 • Kinderen en Jeugdigen
 • Ouderen

Aantal woorden (Zie ook: ‘E-learning’)

 

Rubriek

Omvang (inclusief figuren en tabellen*)

Hoofdartikelen / e-learningartikelen

tussen 3000 en 3500 woorden

Werkingsmechanisme

max. 2000 woorden

Casuïstiek

max. 2000 woorden

Overige artikelen

max. 1800 woorden

 

*) NB: Indien u afbeeldingen gebruikt, kunt u per afbeelding tussen de 100 en 200 woorden aftrekken. Tel de woorden van tabellen dubbel mee (tabellen nemen meer ruimte in dan tekst).

E-learning

Psyfar is geaccrediteerd voor maximaal 4 nascholingspunten per nummer. De leden komen in aanmerking voor deze punten door het succesvol afleggen van een toets. Deze toets is vormgegeven in een interactieve e-learning module.
De keuze voor het opnemen van een artikel als e-learning artikel ligt bij de redactie.

Voor de in deze module opgenomen artikelen geldt een enigszins aangepaste instructie.

 • De lengte van een e-learning artikel is tussen 3000 en 3500 woorden.
 • Ter verdieping van de leerstof verzoeken we u daar waar nuttig en nodig voor een goed begrip van de behandelde materie, verwijzingen op te nemen naar openbaar toegankelijke externe bronnen die de lezer kan raadplegen. Voorbeelden zijn het Farmacotherapeutisch Kompas, richtlijnen, eerder in Psyfar of elders gepubliceerde artikelen, e.d.
 • Een artikel in de e-learningmodule bevat een entree-, tussen- en eindtoets; in totaal gaat het om circa 15 vragen. De vragen worden onder verantwoordelijkheid van een e-learningredacteur gemaakt. Wel vragen we u, in overleg met de begeleidende redacteur een tiental vragen op te stellen met de daarbij behorende antwoorden, zodat de redacteur op weg wordt geholpen. Hieronder treft u enkele voorbeelden aan.

Onderstaand enkele voorbeelden van toetsvragen voor de e-learning. In deze vragen kan ook een casus worden verwerkt.

 • Welke van de onderstaande verklaringen betreffende het achterliggende mechanisme van tics is juist?

a)      Tics worden mogelijk veroorzaakt door ‘reinforcement learning’
b)      Tics worden mogelijk veroorzaakt door een verhoogde dopaminerge activiteit
c)       Tics worden mogelijk veroorzaakt door een verhoogd aantal dopamine-2-receptoren
d)      Alle antwoorden zijn juist

 •  Welke interactie kan de werkzaamheid van quetiapine bij een bipolaire depressie waarschijnlijk verminderen?

a)      Quetiapine in combinatie met risperidon
b)      Quetiapine in combinatie met fluvoxamine
c)       Quetiapine in combinatie met paroxetine
d)      Alle antwoorden zijn juist

 • Hoewel maprotiline een gunstig bijwerkingenprofiel heeft, heeft het middel niet de voorkeur boven nortriptyline, omdat het minder goed onderzocht is bij ouderen dan nortriptyline.

a)      dit is juist.
b)      dit is onjuist.

 • Welke van de onderstaande aandoeningen is geassocieerd met alle farmacotherapeutische behandelingen bij bipolaire stoornis?

a)      Bruxisme
b)      Hyposialie
c)      Sialorroe
d)      Xerostomie

Kort CV

De bedoeling is de lezer een beeld te geven van de achtergrond van de auteur. Het CV moet kort en bondig zijn. Het wordt op prijs gesteld als u alle voor Psyfar relevante details van uw werk vermeldt, zoals onderzoekgebieden, specifiek onderzoek met (psycho)farmaca, boeken of andere relevante publicaties.

Uit het CV moet blijken of er sprake is van mogelijke belangenverstrengeling van de auteur. Vermeld daarom ALLE relevante relaties met farmaceutische bedrijven (inclusief koepelorganisaties) of sponsors. Dat kunnen ook overheidsinstellingen, verzekeraars en dergelijke zijn.

Zie verder de bijlage “Format CV”.

Tekstkopij

 • Maak uw tekstbestanden zo ´plat´ mogelijk; geen opmaak en regelafstand anderhalf
 • Alle illustraties hebben een eigen figuurnummer (Fig. 1, 2, enz.). Verwijzingen in de tekst naar de figuren vinden ook op deze wijze plaats. Alle illustraties hebben een bijschrift. Het bijschrift bij een figuur moet zodanig zijn dat de figuur volledig te begrijpen is.
 • Alle tabellen hebben een eigen tabelnummer (Tabel 1, 2, enz.). Verwijzingen in de tekst naar de tabellen vinden ook op deze wijze plaats. Alle tabellen hebben een bijschrift.

Beeldkopij

 • Illustraties mogen geen onderdeel vormen van de tekst. Lever iedere illustratie (ook) separaat aan.
 • Beeldmateriaal (tekeningen, foto´s, dia´s enz.) dient elektronisch te worden aangeleverd.
 • Beeldmateriaal kan alleen worden aangeleverd in de bestandsformaten EPS en TIF. Andere formaten zijn niet in druk reproduceerbaar. Een uitzondering hierop vormen ´screendumps´. Hier kunt u BMP-files gebruiken. PowerPoint-bestanden kunnen niet worden gebruikt.

Referenties

Referenties worden in chronologische volgorde in de tekst genummerd. Van de totale literatuurlijst worden maximaal 5 referenties (bij een hoofdartikel 10), geselecteerd door de auteur, in druk opgenomen. De volledige literatuurlijst wordt op de internetsite van Psyfar geplaatst. Literatuurvermelding dient plaats te vinden volgens de Vancouvernotatie.

Voorbeelden:

 • Boekreferentie
  Groenewegen D. The Real Thing: The Rock Music Industry and the Creation of Australian Images. Golden Square, Victoria: Moonlight Publishing; 1997.
 • Hoofdstuk in boek
  Blaxter P. Social health and class inequalities. In: Carter C, Peel J, editors. Equalities and inequalities in health. 2nd ed. London: Academic Press; 1976. p. 165-78.
 • Tijdschriftartikel
  Cahn W, Ramlal D, Bruggeman R, et al. Prevention and treatment of somatic complications arising from the use of antipsychotics. Tijdschr Psychiatrie 2008; 50(9): 579-91.
 • Congresverslag
  Anderson JC. Current status of chorion villus biopsy. In: Tudenhope D, Chenoweth J, editors. Proceedings of the Fourth Congress of the Australian Perinatal Society; 1986 Sept. 3-6; Brisbane, Queensland: Australian Perinatal Society; 1987. p. 190-6.
 • Webpagina
  Hudson P. PM, Costello liars: former bank chief. In: The Age. 16 September 1998. http://www.theage.com.au/daily/980916/news/news2.html (16 Sept. 1998).

 

Publicatievoorwaarden

Door inzending van kopij verklaart een auteur dat hij het recht van publicatie aan Prelum Uitgevers overdraagt. Dit recht van publicatie betreft alle papieren en elektronische uitgaven van Prelum Uitgevers in relatie tot Psyfar. Wordt kopij afgewezen door de redactie, dan valt dit recht weer aan de auteur terug.

De auteur garandeert dat de door hem ingezonden kopij niet elders is aangeboden, geaccepteerd of gepubliceerd. Tevens garandeert hij dat de in de kopij genoemde personen toestemming hebben gegeven voor publicatie van reeds eerder gepubliceerd materiaal (tekst, grafieken, foto´s enz.).

De auteur verklaart zich bij inzending akkoord te zijn met redactionele beoordeling en bewerking voor de papieren en elektronische uitgaven. De redactie heeft het recht kopij redactioneel te (doen) bewerken.

De auteur heeft het recht om het werk na publicatie over te nemen voor niet-commerciële onderwijsdoeleinden (bijvoorbeeld opname in syllabi) en/of een compilatie van eigen werken of voordrachten.

U kunt uw artikelen sturen ter attentie van de redactiesecretaris: helmers@prelum.nl

Klik hier voor onze terminologielijst