sluiten Om www.psyfar.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid

Auteursinstructie en publicatievoorwaarden

Auteurs worden over het algemeen uitgenodigd om een publicatie voor Psyfar aan te leveren. Bijdragen op eigen initiatief zijn echter altijd welkom. In verband met planning verdient het aanbeveling eerst contact op te nemen met de hoofdredacteur via het redactiesecretariaat.

Het is van belang dat u zich realiseert dat Psyfar een nascholingstijdschrift is en dat om die reden de conventies van het publiceren in wetenschappelijke tijdschriften voor een deel verlaten worden. De meest in het oog lopende verschillen:

 • Psyfar kent geen peer-review, aanpassingen worden door de redactie voorgesteld;
 • een methodensectie is niet nodig, tenzij die voor het begrip van de conclusies onontbeerlijk is.
 • tabellen met onderzoeken die in een (meta-)analyse zijn opgenomen of de basis van het artikel vormen, worden zo goed als nooit in het artikel geplaatst. Ze kunnen wel op de website als achtergrondinformatie worden geplaatst.
 • overigens is het wel de bedoeling dat alle beweringen in het artikel te verifiëren zijn. Het geven van een referentie kan daarvoor voldoende zijn.

De huisregels voor artikelen in Psyfar

 1. Zet bovenaan uw persoonlijke gegevens (voorletters, achternaam, titulatuur, uw functie/beroep en - indien van toepassing - de naam van de organisatie waar u werkzaam bent).
 2. Begin het artikel met het puntsgewijs omschrijven van de leerdoelen (maximaal 6 regels).
 3. Voorzie uw artikel van een duidelijke samenvatting van maximaal 150 woorden.
 4. Geef maximaal vier trefwoorden aan.
 5. Het opgegeven aantal woorden mag niet worden overschreden.
 6. U kunt zoveel referenties aanleveren als u wenst, maar bij uw artikel worden niet meer dan 5 referenties (10 referenties voor een hoofdartikel) geplaatst. U geeft daarvoor een selectie aan. De complete referentielijst wordt op de internetsite van het tijdschrift opgenomen. Referentie naar eerdere artikelen in Psyfar verdienen de voorkeur boven referentie naar artikelen e.d. in de wereldliteratuur, omdat juist de lezers van Psyfar vaak niet in de wereldliteratuur kijken, maar wel allemaal een abonnement op Psyfar hebben.
 7. Probeer waar mogelijk uw artikel visueel aantrekkelijk te maken met tabellen, figuren en foto´s.
 8. Gebruik zo weinig mogelijk jargon. Psyfar hanteert een terminologielijst. Houdt u aan deze terminologie of definieer afwijkende termen eenduidig in het artikel.
 9. Stuur een kort CV mee (zie instructie).

TOELICHTING

Leerdoelen

Neem leerdoelen vanaf de eerste versie in uw artikel op. Leerdoelen zo formuleren dat ze doorgetrokken worden naar de praktijk.

Voorbeelden:
- Meer precieze kennis van ... stelt u in de praktijk (beter) in staat om …
- Door goed op de hoogte te zijn van … bent u in de praktijk beter in staat om ...
- Na lezen van dit artikel bent u in staat om ...
- Bestudering van dit artikel behoedt u voor …
- Na bestudering van dit artikel kan men bij een depressieve patiënt onderscheid maken tussen een unipolaire en bipolaire stoornis.
- Na lezen van dit artikel weet u wanneer de indicatie voor specifieke farmacotherapie van ADHD bij volwassenen te stellen.
- Na lezen van dit artikel weet u wat een optimale dosering van de betrokken farmaca bij volwassenen is.

Rubrieken

Psyfar kent diverse rubrieken, waarvan drie met specifieke artikelen:

-     Hoofdartikelen. Deze zijn bedoeld om grotere onderwerpen te behandelen. Zij zijn wat opmaak en inhoud betreft niet verschillend van een gewoon artikel, behalve dat

 • de lengte 4000 woorden is in plaats van 2000 woorden
 • er 10 referenties in het tijdschrift worden afgedrukt

-     Casus. Aan de hand van een casus wordt een klinisch probleem geïllustreerd. De indeling:

 • inleiding
 • beschrijving casus
 • bespreking
 • wat is er bekend over de problemen?
 • Wat betekent dat voor de casus?
 • conclusie

NB: Beschrijf de ziektegeschiedenis zodanig dat patiënt niet herkenbaar is. Indien de patiënt wel herkenbaar zou kunnen zijn, is schriftelijke toestemming van de patiënt nodig (stuur deze mee).

 -     Werkingsmechanisme. Hierin worden theoretische achtergronden van de werking van psychofarmaca uitgediept die voor de practicus relevant zijn. De indeling is vrij.

 • Het is aan te bevelen naar eerdere artikelen in deze rubriek te kijken.
 • Bij een werkingsmechanisme-artikel hoort altijd ten minste één figuur ter illustratie. Voor de uitwerking van de figuur of figuren kan een beroep worden gedaan op de professionele illustrator van Psyfar.
  • Het artikel eindigt met conclusies wat de theorie voor de praktijk betekent.

-     Andere artikelen worden meestal in een rubriek geplaatst in overleg met de betrokken redacteur, maar voor de opmaak, omvang etc. maakt dat niet uit. De rubrieken zijn o.a.

 • Bijzondere patiënten/indicaties
 • Bijwerkingen en interacties
 • Kinderen en Jeugd
 • Ouderen

 Aantal woorden (zie ook: 'E-learning')

Rubriek

Omvang (incl. figuren, tabellen*)

Interview

3 pag./max. 1500 woorden

Hoofdartikelen

6 pag./max. 4000 woorden

Werkingsmechanisme

4 pag./max. 2600 woorden

Casuïstiek

4 pag./max. 2600 woorden

overige artikelen

3 pag./max. 2000 woorden


*) NB: Indien u afbeeldingen gebruikt, kunt u per afbeelding tussen de 100 en 200 woorden aftrekken. Tel de woorden van tabellen gewoon mee.

E-learning


Psyfar is geaccrediteerd voor maximaal 4 nascholingspunten per nummer. De lezer komt in aanmerking voor deze punten door het succesvol afleggen van een toets. Deze toets is vormgegeven in een interactieve e-learning module. De keuze voor het opnemen van een artikel als e-learning artikel ligt bij de redactie. Voor de vier artikelen die in deze module worden opgenomen geldt een enigszins aangepaste instructie.

 • De lengte van een e-learning artikel is 3000 à 4000 woorden.
 • Een e-learningmodule bevat een entree-, tussen- en eindtoets; in totaal gaat het om circa 15 vragen. De vragen worden onder verantwoordelijkheid van een e-learningredacteur gemaakt. Wel vragen we u, in overleg met de begeleidende redacteur een tiental vragen op te stellen met de daarbij behorende antwoorden, zodat de redacteur op weg wordt geholpen. Hieronder treft u enkele voorbeelden aan.
 • Tevens verzoeken we u, verwijzingen naar openbaar toegankelijke externe bronnen op te nemen bij uw artikel, zoals het Farmacotherapeutisch Kompas, richtlijnen, eerder in Psyfar of elders gepubliceerde artikelen, e.d.

Voorbeelden toetsvragen
Onderstaand enkele voorbeelden van toetsvragen voor de e-learning. In deze vragen kan ook een casus worden verwerkt.

Welke van de onderstaande verklaringen betreffende het achterliggende mechanisme van tics is juist?
a) Tics worden mogelijk veroorzaakt door ‘reinforcement learning’
b) Tics worden mogelijk veroorzaakt door een verhoogde dopaminerge activiteit
c) Tics worden mogelijk veroorzaakt door een verhoogd aantal dopamine-2-receptoren
d) Alle antwoorden zijn juist

Welke interactie kan de werkzaamheid van quetiapine bij een bipolaire depressie waarschijnlijk verminderen?
a) Quetiapine in combinatie met risperidon
b) Quetiapine in combinatie met fluvoxamine
c) Quetiapine in combinatie met paroxetine
d) Alle antwoorden zijn juist

Hoewel maprotiline een gunstig bijwerkingenprofiel heeft, heeft het middel niet de voorkeur boven nortriptyline, omdat het minder goed onderzocht is bij ouderen dan nortriptyline.
a) dit is juist
b) dit is onjuist

Welke van de onderstaande aandoeningen is geassocieerd met alle farmacotherapeutische behandelingen bij bipolaire stoornis?
a) Bruxisme
b) Hyposialie
c) Sialorroe
d) Xerostomie

Kort CV

De bedoeling is de lezer een beeld te geven van de achtergrond van de auteur(s). Het CV moet kort en bondig zijn. Het wordt op prijs gesteld als u alle voor Psyfar relevante details van uw werk vermeldt, zoals onderzoekgebieden, specifiek onderzoek met (psycho)farmaca, boeken of andere relevante publicaties.

Uit het CV moet blijken of er sprake is van mogelijke belangenverstrengeling van de auteur. Vermeld daarom ALLE relevante relaties met farmaceutische bedrijven (inclusief koepelorganisaties) of sponsors. Dat kunnen ook overheidsinstellingen, verzekeraars en dergelijke zijn. Zie verder de bijlage “Format CV”.

 Tekstkopij

 • Maak uw tekstbestanden zo ´plat´ mogelijk; geen opmaak en regelafstand anderhalf
 • Alle illustraties hebben een eigen figuurnummer (Fig. 1). Verwijzingen in de tekst naar de figuren vinden ook op deze wijze plaats. Alle illustraties hebben een bijschrift. Bijschrift bij een figuur moet zodanig zijn dat de figuur dan volledig te begrijpen is.
 • Alle tabellen hebben een eigen tabelnummer (Tabel 1). Verwijzingen in de tekst naar de tabellen vinden ook op deze wijze plaats. Alle tabellen hebben een bijschrift.

Beeldkopij

• Illustraties mogen geen onderdeel vormen van de tekst. Lever iedere illustratie (ook) separaat aan.
• Beeldmateriaal (tekeningen, foto's, dia's enz.) dient elektronisch te worden aangeleverd.
• Beeldmateriaal kan alleen worden aangeleverd in de bestandsformaten EPS en TIF. Andere formaten zijn niet in druk reproduceerbaar. Een uitzondering hierop vormen screendumps. Hier kunt u BMP-files gebruiken. PowerPoint-bestanden kunnen niet worden gebruikt.

Referenties

Referenties worden in chronologische volgorde in de tekst genummerd. Van de referenties worden er maximaal 5 (bij een hoofdartikel 10), geselecteerd door de auteur, in druk opgenomen. De volledige lijst wordt op de website van Psyfar geplaatst. Literatuurvermelding dient plaats te vinden volgens de Vancouver-notatie.
Voorbeelden:
Boekreferentie
Groenewegen D. The Real Thing: The Rock Music Industry and the Creation of Australian Images. Golden Square, Victoria: Moonlight Publishing; 1997.
Hoofdstuk in boek
Blaxter P. Social health and class inequalities. In: Carter C, Peel J, editors. Equalities and inequalities in health. 2nd ed. London: Academic Press; 1976. p. 165-78.
Tijdschriftartikel
Cahn W, Ramlal D, Bruggeman R, et al. Prevention and treatment of somatic complications arising from the use of antipsychotics. Tijdschr Psychiatrie 2008; 50(9): 579-91.
Congresverslag
Anderson JC. Current status of chorion villus biopsy. In: Tudenhope D, Chenoweth J, editors. Proceedings of the Fourth Congress of the Australian Perinatal Society; 1986 Sept. 3-6; Brisbane, Queensland: Australian Perinatal Society; 1987. p. 190-6.
Webpagina
Hudson P. PM, Costello liars: former bank chief. In: The Age. 16 September 1998. http://www.theage.com.au/daily/980916/news/news2.html (16 Sept. 1998).

Publicatievoorwaarden

Door inzending van kopij verklaart een auteur dat hij het recht van publicatie aan Prelum Uitgevers overdraagt. Dit recht van publicatie betreft alle papieren en elektronische uitgaven van Prelum Uitgevers in relatie tot Psyfar. Wordt kopij afgewezen door de redactie, dan valt dit recht weer aan de auteur terug.

De auteur garandeert dat de door hem ingezonden kopij niet elders is aangeboden, geaccepteerd of gepubliceerd. Tevens garandeert hij dat de in de kopij genoemde personen toestemming hebben gegeven voor publicatie van reeds eerder gepubliceerd materiaal (tekst, grafieken, foto's enz.).

De auteur verklaart zich bij inzending akkoord te zijn met redactionele beoordeling en bewerking voor de papieren en elektronische uitgaven. De redactie heeft het recht kopij redactioneel te (doen) bewerken.

De auteur heeft het recht om het werk na publicatie over te nemen voor niet-commerciële onderwijsdoeleinden (bijvoorbeeld opname in syllabi) en/of een compilatie van eigen werken of voordrachten.

Redactie-adres

U kunt uw artikelen sturen ter attentie van de redactiecoördinator.

 

Inloggen