Geaccrediteerde nascholing
Menu

€ 410,- voor leden, € 480,- voor niet-leden

Inschrijven niet meer mogelijk

Over de nascholing

Specialisme:      Psychiaters, verpleegkundig specialisten, kinderartsen
Deelnamekosten: *      € 410,- voor abonnees van Psyfar en Praktische Pediatrie
€ 480,- voor niet-abonnees
€ 310,- voor verpleegkundig specialisten **
€ 240,- voor A(N)IOS
Accreditatie:      Geaccrediteerd voor 5 nascholingspunten bij de NVVP, NVK en het VSR. 

* Prijzen zijn incl. BTW, catering, parkeerkosten en online toegang tot Psyfar of Psyfar vs (tot een maand na afloop van de themadag).
** Voor A(N)IOS en verpleegkundig specialisten geeft de website bij inschrijving onjuiste prijzen aan. Bent u A(N)IOS of verpleegkundig specialist? Vermeld dit bij inschrijving in het opmerkingenveld. Wij zorgen ervoor dat het factuurbedrag handmatig wordt gecorrigeerd naar het juiste tarief.

Psyfar organiseert op donderdag 1 december de Themadag Kind & Jeugd. In de behandeling van psychiatrische problemen bij kinderen en jongeren neemt medicatie een minder prominente plaats in dan bij volwassenen. Tegelijk is medicatie regelmatig onderdeel van een multidisciplinaire behandeling. Onderzoek naar deze geneesmiddelen en de effecten op jeugdigen is beperkt. In veel gevallen zijn middelen daarnaast niet officieel geregistreerd voor toepassing bij kinderen. Een zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen van medicatie is belangrijk, net als het  overwegen van alternatieven. We nodigen u van harte uit inspiratie op te komen doen en ervaringen uit te wisselen met collega’s.  

De ochtend geeft ruimte aan drie brede thema’s, die u als voorschrijver dagelijks tegenkomt in de praktijk: slaap, genderidentiteit en transitie en prikkelverwerking.  De middag omvat een breed palet aan workshops.

Tijdens deze hybride themadag bespreken we in drie plenaire sessies en drie interactieve workshops de actuele (wetenschappelijke) ontwikkelingen in de behandeling van Kind & Jeugd.  U krijgt direct handvatten om die inzichten te vertalen naar uw dagelijkse praktijk. 

De volgende lezingen en workshops komen aan bod:
Slaapproblemen bij kinderen
Transgenderzorg in Nederland
Individuele behandeling N=you
Farmacotherapeutische overwegingen bij jongeren met een (borderline) persoonlijkheidsstoornis
Nieuwe medicatie ADHD
Gebruik van lachgas
Psychofarmaca bij kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking
Leefstijlinterventies bij jeugdigen met een psychiatrische stoornis en hun gezinnen
Eetstoornissen, somatiek en medicatie in de behandeling
 

N.B. Wilt u liever online aan het congres deelnemen? Schrijft u zich dan via deze link in.

Ervaringen van deelnemers aan de vorige editie:
'Divers, actueel en interessant voor klinisch werk.'
'Een heel afwisselend programma, helpend voor de praktijk.'
'Inhoudelijk sterk met zeer interessante workshops en bevlogen sprekers. Ik had nog wel meer workshops willen volgen!'
'Goed om de hele dag kind en jeugd als thema te hebben!'

Het programma

09.00 - 09.30 Ontvangst & registratie
09.30 - 09.45 Plenaire opening
Welkomstwoord door dagvoorzitter | Mori van den Bergh
09.45 - 10.45 Plenaire lezing
Slaap | Dominique Stumpel
10.45 - 11.15 Ochtendpauze
11.15 - 12.15 Plenaire lezing
N=You: van labels naar individuele behandeling | Hilgo Bruining
12.15 - 13.15 Plenaire lezing
Transgender Zorg voor Jongeren in Nederland; verleden, heden, toekomst, uitdagingen en kansen | Annelou de Vries
13.15 - 14.15 Lunchpauze
14.15 - 15.15 Workshopronde 1
●  Farmacotherapeutische overwegingen bij jongeren met een (borderline) persoonlijkheidsstoornis (bps) | Mori van den Bergh & Kim van Slobbe-Maijer
●  Dilemma’s bij het voorschrijven van psychofarmaca aan kinderen en jeugdigen met een verstandelijke beperking | Wouter Groen
●  Leefstijl als onderdeel van diagnostiek en behandeling bij kinderen met een psychische kwetsbaarheid | Jet Muskens
15.15 - 15.45 Middagpauze
15.45 - 16.45 Workshopronde 2
●  De plaats van somatiek en medicatie in de behandeling van jongeren met een eetstoornis | Marthe Voswinkel & Annemarie van Elburg
●  ADHD medicatie and beyond | Glenn Dumont
●  Lachgas, niet zo onschuldig als het lijkt | Gwen van Rooij
16.45 Einde themadag

 
Uitleg workshoprondes
Iedere docent verzorgt één workshop op locatie, en één workshop online. ls deelnemer op locatie volgt u de workshops dus alleen met deelnemers die eveneens fysiek op het congres aanwezig zijn. Zodoende kunt u één workshop kiezen uit de workshops die onder ronde 1 vallen, en één workshop uit het lijstje van ronde 2. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op via evenementen@prelum.nl.

Inhoud

Plenaire opening

Welkomstwoord door de dagvoorzitter.

1 december 2022
Plenaire lezing | Slaap

Goede slaap is voor kinderen essentieel om te groeien en om zich cognitief te ontwikkelen. Slaapproblemen komen voor bij 50 tot 80% van de kinderen met een psychiatrische stoornis. Voor hen geldt dat er een sterke wisselwerking is tussen het slaapprobleem en de psychische stoornis. Om zowel de psychische stoornis als het slaapprobleem goed te kunnen behandelen, is kennis van de fysiologie van normale slaap bij kinderen nodig. We bespreken veel voorkomende slaapstoornissen bij kinderen met een comorbide psychiatrische aandoening, zoals een insomnie o.b.v. hyperarousal en het verlate slaapfasesyndroom. Aan de hand van casuïstiek nemen we door hoe slaapproblemen bij kinderen systematisch ge-analyseerd kunnen worden. Ook komt aan de orde hoe diverse psychofarmaca de slaap van kinderen kunnen beïnvloeden. Als laatste gaan we praktisch in op de behandeling van de diverse oorzaken van slaapproblemen bij kinderen. Deze zijn veelal niet farmacologisch, en worden slechts incidenteel ondersteund door medicatie.

Na afloop van deze lezing:
Weet u hoe de slaap-waak cyclus gereguleerd wordt;
Weet u hoe u een slaapprobleem bij kinderen stapsgewijs kunt analyseren;
Weet u hoe een aantal psychofarmaca de slaap van kinderen kunnen beïnvloeden;
Weet u welke opties u heeft voor de behandeling van veelvoorkomende slaapproblemen bij kinderen met een psychiatrische aandoening.
1 december 2022
Plenaire lezing | N=You: van labels naar individuele behandeling

Om de kruisbestuiving tussen zorg en onderzoek te stimuleren, heeft Hilgo Bruining het ‘N=You Kenniscentrum voor ontwikkelingsstoornissen ’ opgericht. Hier werkt een team van onder andere psychiaters, artsen en onderzoekers met maximale inzet aan een behandeling op maat voor kinderen die niet goed met de buitenwereld kunnen omgaan vanwege ontwikkelingsproblemen van de hersenen. Bruining wil met behulp van nieuwe modellen betere en meer persoonlijke behandelingen ontwikkelen. De inzet van het geneesmiddel bumetanide is een eerste behandeling die de prikkelverwerking kan ondersteunen bij kinderen met ernstiger vormen van ontwikkelingsstoornissen.

Na afloop van deze lezing heeft u:
Kennis van precisie psychiatrie;
Kennis van bumetanide als nieuwe behandelmogelijkheid;
Kennis van EEG om de prikkelbalans uit te lezen;
Kennis van predictiemodellen om individuele behandelingen te indiceren en te voorspellen.
1 december 2022
Plenaire lezing | Transgender Zorg voor Jongeren in Nederland; verleden, heden, toekomst, uitdagingen en kansen

De Transgenderzorg voor jongeren in Nederland kent een lange geschiedenis. Het is een voorbeeld voor het zorgmodel dat nu wereldwijd aanhang heeft, maar dat ook veel kritiek en controverses kent. Terminologie, ook in de classificatie, is aan veranderingen onderhevig. Deze presentatie laat zien hoe de zorg in Nederland is ingericht en voor welke uitdagingen we staan. We bespreken verschillen tussen kinderen, adolescenten en (jong)volwassenen. Waar komt de huidige toename in aanmeldingen voor een medisch behandeltraject vandaan? En hoe presenteren genderdiverse jongeren zich tegenwoordig? Is dat heel anders dan in het verleden? Deze vragen komen aan bod aan de hand van wetenschappelijke bevindingen.

Na afloop van deze lezing:
Bent u in staat tot een gesprek om de diagnostiek van genderdiversiteit bij jongeren te differentiëren of om hen door te verwijzen voor een medisch behandeltraject;
Begrijpt u de huidige toename in aantallen jongeren met genderdiversiteit en heeft u inzicht in de overrepresentatie van geboren meisjes (transjongens) vergeleken met geboren jongens (transmeisjes) verwezen voor een medische transitie;
Heeft u inzicht in verschil in ontwikkelingsbeloop van genderdiversiteit tussen prepuberale kinderen en puberale adolescenten en daarbij passend behandelaanbod.
1 december 2022
Workshop 1.1 | Farmacotherapeutische overwegingen bij jongeren met een (borderline) persoonlijkheidsstoornis (bps)

Diagnostiek en classificatie van borderline problematiek zijn mogelijk vanaf jonge leeftijd. Dit is - na jarenlange terughoudendheid in het onderzoeken en vaststellen van borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) in de jeugd - de boodschap van de expertgroep van het Kenniscentrum-KJP in de herziene Praktijkstandaard borderline persoonlijkheidsstoornis. BPS in de jeugd komt evenveel voor als op volwassen leeftijd en kent eenzelfde etiologie en lijdensdruk. Er bestaan inmiddels goede psychotherapeutische behandelstrategieën voor BPS in verschillende stadia.

De rol van medicatie bij jeugd blijft bescheiden en vraagt om zorgvuldige overweging en inzet. Daarom besteden we in deze workshop aandacht aan zoekstrategieën, beschikbare bronnen om uit te putten en is er ruimte om ervaringen uit te wisselen met andere deelnemers. U bent welkom om vooraf eigen casuïstiek in te sturen ter bespreking.

Na afloop van deze workshop:
Kent u de inhoud van de praktijkstandaard BPS en de nieuwe zorgstandaard;
Kunt u samen met jongeren en medebehandelaren overwegen wanneer en waarom u medicatie inzet;
Bent u zich bewust van de beperkte kennis over farmacotherapie bij jongeren met persoonlijkheidsstoornissen;
Weet u welke bronnen uw afwegingen kunnen ondersteunen.
1 december 2022
Workshop 1.2 | Dilemma’s bij het voorschrijven van psychofarmaca aan kinderen en jeugdigen met een verstandelijke beperking

In 2020 publiceerde de academische werkplaats Kajak een Handreiking over het voorschrijven van psychofarmaca bij jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (VB). De handreiking gaat in op de mogelijkheden als ook de dilemma’s rondom het voorschrijven van psychofarmaca.

De diagnostiek van psychische aandoeningen en gedragsstoornissen bij kinderen en jeugdigen met een VB kan moeilijk zijn. Niet-medicamenteuze behandeling en terughoudendheid bij het voorschrijven van psychofarmaca bij de behandeling is gewenst. Zeker waar het diagnostisch beeld niet duidelijk is, of bij escalaties, wordt vaak off-label, en soms niet-rationeel voorgeschreven. En wanneer eenmaal begonnen is met het gebruik van psychofarmaca, blijkt stoppen heel moeilijk.

Deze workshop biedt u kennis over psychofarmacagebruik bij kinderen/jeugdigen met een verstandelijke bepeking en geeft inzicht in de dilemma’s bij het kiezen voor - en zo ja, welke - farmacotherapeutische behandeling.

Na afloop van deze workshop:
Heeft u kennis van de Handreiking psychofarmaca bij jeugdigen en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en psychische stoornissen, en kunt u deze toepassen;
Heeft u kennis over farmacotherapeutische mogelijkheden bij psychische – en/of gedragsstoornissen bij kinderen met een verstandelijke beperking en kunt u deze toepassen.
1 december 2022
Workshop 1.3 | Leefstijl als onderdeel van diagnostiek en behandeling bij kinderen met een psychische kwetsbaarheid

Er is veel aandacht voor leefstijl in de maatschappij, ook in de psychiatrie. Een ongezonde leefstijl kan zorgen voor lichamelijke problemen, zoals overgewicht, diabetes mellitus en hart- en vaatziekten. Dit effect is nog sterker wanneer een ongezonde leefstijl al op jonge leeftijd is ontstaan. Uit onderzoek bij volwassenen blijkt dat psychische klachten door leefstijlinterventies kunnen verminderen. Maar hoe is dit bij kinderen?

De workshop richt zich op op leefstijlpsychiatrie bij kinderen met een psychische kwetsbaarheid. Kinderen met psychiatrische aandoeningen hebben vaker een ongezonde leefstijl dan leeftijdsgenoten zonder psychiatrische aandoeningen. Ongezonde leefstijl van kinderen op jonge leeftijd kan leiden tot ongezondheid op latere leeftijd. Signaleren om (preventief) beleid in te zetten is nodig in deze gezinnen. Maar er vindt in deze doelgroep nog weinig onderzoek, diagnostiek en behandeling van een ongezonde leefstijl plaats. Tijdens de workshop gaan we in op het belang van een multimodaal leefstijlinterventie-programma gericht op bewegen, optimaliseren voeding, slaap en minder schermgebruik voor het gezin. Daarbij zal er ook aandacht zijn voor de samenwerking tussen GGZ en het sociale domein.

Na afloop van deze lezing:
Heeft u kennis over verschillende leefstijlfactoren die bij kinderen met een psychiatrische aandoening een rol kunnen spelen;
Heeft u inzicht in een multidisciplinaire leefstijlbehandeling gericht op verschillende factoren voor kind en ouders;
Bent u in staat om een visie te ontwikkelen t.a.v. screenen op leefstijlfactoren bij kinderen met een psychiatrische aandoening.
1 december 2022
Workshop 2.1 | De plaats van somatiek en medicatie in de behandeling van jongeren met een eetstoornis

Deze workshop geeft inzicht en praktische adviezen over het somatisch management van jeugdige patiënten met AN, BN en ARFID. Ook het gebruik van aanvullend onderzoek (lab, ecg, etc.) komt aan bod. Tot slot is er aandacht voor de farmacologische mogelijkheden voor ondersteuning.

Na afloop van deze workshop:
Weet u hoe u somatische gevolgen van eetstoornissen kunt vaststellen en bewaken;
Weet u welke medicamenteuze mogelijkheden er zijn voor ondersteuning.
1 december 2022
Workshop 2.2 | ADHD medicatie and beyond

Stimulantia zijn zeer effectieve middelen bij de acute behandeling van ADHD bij kinderen en volwassenen. Toch komen deze middelen regelmatig in opspraak, zoals recent de stimulatie van het cardiovasculair systeem, met name relevant bij volwassenen. Ook over de effectiviteit van deze middelen staan er tegenstrijdige berichten in de media. In deze lezing komen ‘alternatieve’ therapieën aan bod, zoals CBD-olie, LTO3 en sint-janskruid, waarbij er zowel aandacht is voor de wetenschappelijke evidentie voor de toepassing als voor het regulatoir perspectief. Ook gaan we in op mogelijke bijwerkingen en interacties. Na afloop van deze workshop bent u op hoogte van de evidentie voor de toepassing van veelvoorkomende vrij verkrijgbare middelen en welke regulatoire status deze hebben.

Na afloop van deze workshop:
Kunt u uw patiënten uitleggen wat het verschil is tussen fytotherapie & homeopathie;
Kunt u uw patiënten uitleggen wat het verschil is tussen off-label en geregistreerde behandelingen;
Bent u op de hoogte van de indicatiegebieden en evidentie van verschillende ‘over-the-counter’ of vrij verkrijgbare middelen.
1 december 2022
Workshop 2.3 | Lachgas, niet zo onschuldig als het lijkt

Lachgas heeft ten onrechte een onschuldig imago. Lachgasverslaving is in de afgelopen jaren razendsnel toegenomen. Daarbij zien we een schrijnend beeld van forse problematiek (brandwonden, neurologische uitval en psychiatrische klachten). Bestaande verslavingsbehandelingen lijken niet toereikend en behandelrelaties blijven broos.  

Na afloop van deze workshop:
Weet u wat lachgas is;
Weet u wat de gevolgen zijn van overmatig gebruik van lachgas;
Weet u hoe u Vitamine B12 moet suppleren en waarom.
1 december 2022

De sprekers

Kinderarts - slaapgeneeskundige
Hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie
Kinder- en jeugdpsychiater
Kinder- en jeugdpsychiater
Verpleegkundig specialist GGZ

De locatie

Hotel Casa Amsterdam
Eerste Ringdijkstraat 4
1097 BC Amsterdam
0206651171

Route plannen

0206651171