Geaccrediteerde nascholing
Menu

€ 413,- voor leden, € 487,- voor niet-leden

Inschrijven mogelijk t/m 2 oktober 2024

Over de nascholing

Specialisme:      Psychiaters, verpleegkundig specialisten, (ziekenhuis)apothekers
Deelnamekosten: *      € 413,- voor abonnees van Psyfar en Psyfar vs
€ 487,- voor niet-abonnees
€ 413,- voor verpleegkundig specialisten **
Accreditatie:      Accreditatie in aanvraag bij NVvP, VSR, KNMP, NVZA en VVGN. 

*   
**   

Prijzen zijn inclusief online toegang tot Psyfar of Psyfar vs (tot een maand na afloop van het congres).
Voor verpleegkundig specialisten die geen abonnee zijn, geeft de website bij inschrijving onjuiste prijzen door, namelijk de prijzen die voor psychiaters gelden. Bent u verpleegkundig specialist, dan wordt dit gecorrigeerd op de factuur die u per e-mail ontvangt.

Dé jaarlijkse update voor voorschrijvers van psychofarmaca

Het Nationaal Congres Farmacotherapie in de Psychiatrie is in Nederland en België al vele jaren een begrip bij psychiaters, apothekers, specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen. Dit jaar organiseren we dit hooggewaardeerde, exclusief op farmacotherapie in de psychiatrie gerichte congres voor de achtiende keer!

Op donderdag 3 oktober 2024 bent u online (of op locatie in Amersfoort) van harte welkom bij het congres. Farmacotherapie in de psychiatrie brengt u in drie plenaire sessies en twee interactieve workshoprondes op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in de psychofarmacologie van het afgelopen jaar. Dit jaar is er zelfs keuze uit maar liefst tien workshops! De sprekers en workshopleiders zijn zonder uitzondering professionals die een herkenbare brug slaan tussen de theorie en uw dagelijkse praktijk.

N.B. Wil je liever op locatie aan de congres deelnemen? Dat kan! Schrijf je in voor online deelname via de Psyfar website of Psyfar vs website.

Ervaringen van deelnemers aan de editie van vorig jaar:
'Nieuwe kennis opgedaan én oude kennis goed opgefrist. En een fijne locatie met goede catering!'
'Goede update van de huidige stand van zaken; in korte tijd nieuwe en praktische inzichten gekregen.'
'Sowieso een fijn congres! Zeer divers programma met interessante onderwerpen, heldere presentaties, leuke casuïstiek en goede sprekers.'
'Zeer goede online uitzending: goed beeld, goed geluid én goede interactiemogelijkheden.'

Het programma

09.30 - 09.45 Digitale ontvangst & registratie
09.45 - 10.00 Plenaire opening
Inleiding door de dagvoorzitter | Arne Risselada
10.00 - 10.45 Plenaire lezing
Nieuwe richtlijn depressie | Eric Ruhé
10.45 - 11.30 Plenaire lezing
Darm/Brein as | Iris Sommer
11.30 - 12.00 Ochtendpauze
12.00 - 12.45 Plenaire lezing
Behandeling van seksuele stoornissen | Erna Beers
12.45 - 13.05 Prijsuitreiking Dr. Peter Moleman Penning 2024
13.05 - 14.00 Lunchpauze
14.00 - 15.15 Workshopronde 1
●  Somatische monitoring rondom antipsychotica bij jongeren | Mori van den Bergh
●  Toepassing van MAO remmers in de praktijk | Vincent van den Eynde
●  Farmacogenetica | Roos van Westrhenen
●  Psychofarmaca tijdens zwangerschap en lactatie | Tim Walrave & Irene van Vliet
●  Lange en korte termijn bijwerkingen van stemmingsstabilisatoren en de behandeling hiervan | Willemijn van der Veen
15.15 - 15.45 Middagpauze
15.45 - 17.00 Workshopronde 2
●  Clozapine bij ouderen | Rob Kok
●  Afbouwen van opiaten bij chronische pijn | Stijn Veldman
●  Toepassing van de nieuwe richtlijn depressie | Eric Ruhé
●  Designerdrugs | Glenn Dumont
●  Switchen tussen psychofarmaca | Ken Ho Hua
17.00 Einde congres

 
Uitleg workshoprondes
Iedere docent verzorgt één workshop op locatie, en één workshop online. Als online deelnemer volg je de workshops dus alleen met deelnemers die eveneens online aanwezig zijn bij het congres. Zodoende kun je één workshop kiezen uit de workshops die onder ronde 1 vallen, en één workshop uit het lijstje uit ronde 2. Heb je hier vragen over? Neem dan contact met ons op via evenementen@prelum.nl.

Inhoud

Opening

De dagvoorzitter heet u welkom en geeft een korte introductie over het programma.

3 oktober 2024
Plenaire lezing | Wat is er herzien in de multidisciplinaire Richtlijn Depressie 2024

In de plenaire lezing zal Eric Ruhé de aanwezigen een samenvatting geven van het proces en de inhoud van de herziening van de Multidisciplinaire Richtlijn Depressie 2024. Hij zal aandacht geven aan de nieuwe aanbevelingen op het gebied van de psychotherapie, farmacotherapie, neuromodulatie en ook ingaan op de herziene hoofdstukken over arbeid en depressie, vaktherapie, comorbiditeit en organisatie van zorg. Tien jaar na de vorige richtlijn zijn er een aantal relevante veranderingen doorgevoerd, waarbij we het adagium 'snel adequaat behandelen en doorpakken als dat nodig is' in de praktijk doorvoeren.

Na afloop van deze lezing:

 • Ken je de veranderingen in de nieuwe multidisiplinaire RL Depressie 2024;
 • Weet je specifiek op het gebied van psychotherapie, farmacotherapie, neuromodulatie, vaktherapie en comorbiditeit wat er is herzien;
 • Heb je inzicht hoe deze veranderingen doorwerken in de praktijk.
3 oktober 2024
Plenaire lezing | De Bacterie en het Brein

Dat darmbacteriën belangrijk zijn voor onze weerstand weten we. Maar dat de gezondheid van onze darmen de gezondheid van onze hersenen beïnvloed is nieuwe kennis. Het blijkt dat eenzijdige darmflora de communicatie tussen de hersencellen ontregelt, waardoor de hersenen niet optimaal functioneren. Processen in de darmen kunnen dan ook een effect hebben op veelvoorkomende hersenaandoeningen.

Na afloop van deze lezing:

 • Heb je kennisgemaakt met het microbioom en de functies ervan; 
 • Heb je de rol van microbioom leren kennen bij psychiatrische en neurologische aandoeningen;
 • Ken je de rol van microbioom bij veroudering.
3 oktober 2024
Plenaire lezing | Behandeling van seksuele klachten t.g.v. psychofarmaca

Ruim 45% van de mannen met een psychotische stoornis ervaart problemen met de erectie. Dit percentage vliegt omhoog als antipsychotica worden gebruikt. En dat drukt de therapietrouw. Hoe onderscheid je als psychiater wanneer een seksueel probleem een bijwerking is en wanneer niet? Als het onderwerp seks überhaupt ter sprake komt. Want praten over seks valt ook nog niet mee.

Na afloop van deze lezing:

 • Heb je geleerd hoe je een seksuele klacht beoordeelt om uit te vinden of het een bijwerking is;
 • Heb je ontdekt waarom seksuele bijwerkingen vaak niet opknappen na een switch of additie (en wat je daaraan kunt doen);
 • Krijg je handvatten om seksuele klachten t.g.v. psychofarmaca te behandelen.
3 oktober 2024
Workshop 1.1 | Somatische monitoring rondom antipsychotica bij jongeren 

Tijdens deze workshop wordt aan de hand van (eigen) casuïstiek de nieuwe richtlijn Monitoring op metabole en endocriene bijwerkingen van antipsychotica, van het kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie,besproken. In deze richtlijn krijgt de voorschrijver praktische adviezen rond het monitoren van bijwerkingen en het inschatten van risico’s.

3 oktober 2024
Workshop 1.2 | Toepassing van MAO remmers in de praktijk

Klassieke (irreversibele en non-selectieve) MAO-remmers zoals tranylcypromine hebben een belangrijke rol bij de behandeling van therapieresistende depressies. Hoewel dit oude geneesmiddelen zijn,de eerste antidepressiva ooit ontdekt in de jaren 1950, hebben moderne farmacologische inzichten voor veel verbetering gezorgd wat betreft de veilige en optimaal effectieve toepassing van MAO-remmers in de praktijk.In deze workshop geeft Vincent van den Eynde graag een toelichting op de Richtlijn voor het gebruik van klassieke MAO-remmers, die gebaseerd is op een ruime internationale expertenconsensus (Prescriber’s Guide to classic MAO inhibitors). Vrijwel alle voor de praktijk belangrijke aspecten komen aanbod; zo bespreekt hij de indicaties en contra-indicaties, doseringsstappen, bijwerkingen, mogelijke behandelingen en genees-middel-interacties.

3 oktober 2024
Workshop 1.3 | Farmacogenetica

Wanneer is het nou zinvol om farmacogenetica in te zetten in de praktijk? Farmacogenetica is het onderzoek naar de interactie tussen genen en geneesmiddelen. Met farmacogenetische (PGx) testen kunnen genetische factoren in kaart worden gebracht. Hiermee kan met meer theoretische achtergrond een geneesmiddel voor het individu worden gekozen. Met deze kennis kan de effectiviteit van behandelingen worden verhoogd en het risico op bijwerkingen worden verlaagd. In 2020 werd door de NVvP een Leidraad Farmacogenetica geautoriseerd, waarin handreikingen worden gegeven hoe farmacogenetica toe te passen in de dagelijkse klinische praktijk. In deze workshop zal een overzicht worden gegeven van de Leidraad farmacogenetica in de Psychiatrie en de meest recente wetenschappelijke inzichten. Verder krijg je een kijkje in de keuken van de Polikliniek Farmacogenetica opgezet door Roos van Westrhenen en het PSY-PGx onderzoek dat zij leidt. Via een kort voorbeeld leer je hoe te werkenmet farmacogenetica in de praktijk

3 oktober 2024
Workshop 1.4 | Psychofarmaca tijdens zwangerschap en lactatie

De geboorte van je kind is één van de mijlpalen in ieder mensenleven. Een hoogtepunt, maar soms ook erg ontregelend. In deze workshop kijken we naar de peripartum angststoornis, stemmingswisselingen en de post partum psychose. We behandelen de psychofarmacologische en psychodynamische aspecten tijdens de graviditeit, de partus en de lactatie periode. Er wordt duidelijk ingegaan op de voors en tegens van de verschillende groepen psychofarmaca, voor, tijdens en na de zwangerschap bij het geven van borstvoeding.

3 oktober 2024
Workshop 1.5 | Lange en korte termijn bijwerkingen van stemmingsstabilisatoren en de behandeling hiervan 

Stemmingsstabilisatoren hebben een belangrijke plaats in de medicamenteuze behandeling van de bipolaire stoornis. Voor de langetermijnbehandeling (gericht op preventie van depressieve en (hypo)manische episoden) is lithium volgens de beschikbare evidence nog steeds de eerste keuze. Lithium is geassocieerd met verschillende bijwerkingen zoals polyurie, hypothyreoïdie, hyperparathyreoïdie, nierfunctiestoornissen en gewichtstoename. Naast lithium worden ook de anti-epileptica valproïnezuur, carbamazepine en lamotrigine vaak voorgeschreven als stemmingsstabilisatoren in de behandeling van de bipolaire stoornis. Ook deze middelen hebben een scala aan bijwerkingen, zoals bewegingsstoornissen, bloedbeeldafwijkingen, leverfunctiestoornissen, gastro-intestinale problemen en cutane bijwerkingen.Kennis over de bijwerkingen van stemmingsstabilisatoren helpen mee in het maken van een weloverwogen medicatiekeuze gericht op de individuele patiënt. Daarnaast draagt Willemijn van der Veen kennis over hoe te handelen bij bijwerkingen bij aan het voorkomen van complicaties en therapieontrouw

3 oktober 2024
Workshop 2.1 | Clozapine bij ouderen

Er is een onderbehandeling met clozapine bij ouderen met schizofrenie. Toch is dit het meest effectieve antipsychoticum bij therapieresistentie. De oorzaak van deze onderbehandeling ligt vooral bij de hogere kans op bijwerkingen, die in veel review-artikelen naar voren komt. Vergelijkend onderzoek tussen ouderen en volwassenen ontbreekt echter. Rob Kok presenteert data uit eigen onderzoek, met ruim 700 patiënten, die tussen 2010 en 2020 bij Parnassia zijn gestart met clozapine. In de groep met therapieresistente schizofrenie blijkt de effectiviteit bij ouderen vergelijkbaar met die bij volwassenen, terwijl meer bijwerkingen worden gerapporteerd bij de laatste groep.

Na afloop van deze workshop:

 • Heb je nieuwe kennis gekregen over clozapine bij ouderen;
 • Weet je dat clozapine stoppen bij neutropenie en agranulocytose niet altijd terecht is;
 • Ben je niet (meer) terughouderd in het voorschrijven van clozapine aan ouderen. 

 

3 oktober 2024
Workshop 2.2 | Afbouwen van opiaten bij chronische pijn

Opioïden worden frequent gebruikt in de behandeling van zowel acute als chronische pijn. Opioïden zijn echter niet geïndiceerd voor patiënten met chronische niet-kanker gerelateerde pijn. Het analgetisch effect buiten die indicatie is beperkt en opioïdengebruik is geassocieerd met bijwerkingen en risico’s. Desondanks is er sprake van toenemend gebruik van opioïden in deze patiëntenpopulatie. Langdurig opioïdgebruik dient zo veel mogelijk te worden voorkomen en daar waar nodig te worden afgebouwd.

Tijdens deze workshop gaan we dieper in op chronische pijn, de werking,bijwerking en risico’s van (langdurig) opioïdgebruik, en het afbouwen van opioïden.

Na afloop van deze workshop:

 • Heb je meer kennis van de werking en de bijwerking van opioïden;
 • Heb je meer kennis over de effecten van opioïden op chronische pijn;
 • Heb je meer kennis over de afbouw van opioïden bij patiënten met chronische niet-kanker gerelateerde pijn met langdurig opioïdgebruik.

 

3 oktober 2024
Workshop 2.3 | Toepassing van de nieuwe richtlijn depressie 

In deze workshop leer je op interactieve manier hoe je de herziene Richtlijn Depressie in de praktijk kunt gebruiken. Antidepressiva worden per jaar aan meer dan 1 miljoen Nederlanders voorgeschreven, hoewel het aantal gebruikers dat maandenlang antidepressiva gebruikt voor depressie aanmerkelijk lager ligt. Dit jaar is de herziene Richtlijn Depressie verschenen en zitten we momenteel in de implementatiefase. In deze workshop wordt interactief over de volgende onderwerpen gesproken: Wanneer is het moment om antidepressiva te starten en wat zijn de middelen van eerste keus. Hoe kies je tussen antidepressiva, wat zijn relevante verschillen en hoe kies je samen met je patiënt? Wat doe je als het eerste anti-depressivum niet werkt? Met de kennis uit deze workshop over praktische toepassing van de Multidisciplinaire Richtlijn Depressie 2024, kun je deze in je dagelijkse praktijk gebruiken.

Na afloop van deze workshop:

 • Weet je wat er in de herziene RL depressie wordt aanbevolen als eerste keus middelen;
 • Heb je kennis opgedaan hoe tussen deze middelen te kiezen;
 • Weet je hoe u bij een individuele patiënt d.m.v. gedeelde besluitvorming tot een keuze kan komen;
 • Heb je kennis over het (aangepaste) behandelalgoritme zoals dat in de herziene richtlijn is opgenomen.
3 oktober 2024
Workshop 2.4 | Designerdrugs

Designer drugs zijn een hot-topic: van 3-mmc verslaving naar de ‘zombiedrug’ flakka of zelfs ‘gaten’ in je lichaam door crocodil. Afgaand op het aantal schreeuwende nieuwskoppen worden we overspoeld door een reeks aan nieuwe, uiterst gevaarlijke ‘drugs’. Maar wie gebruikt er nou een middel waar je gaten van in je lijf krijgt? In deze workshop gaat Glenn Dumont in op de farmacologische aspecten van designer drugs, maar vooral ook hoe deze categorie middelen tot stand komt, wie ze gebruiken en waarom dat soms tot hele bizarre beelden kan leiden.

Deelnemers kunnen vragen met betrekking tot specifieke designer drugs op voorhand opsturen via info@dumontpp.nl. (Een selectie van) deze zullen worden besproken tijdens de workshop.

Na afloop van deze workshop: 

 • Kun je de symptomen en effecten van de nieuwste designer drugs plaatsen en voorspellen;
 • Kun je het verslaviongs risico van designer drugs inschatten;
 • Weet je hoe om te gaan met patienten die designer drugs gebruiken.
3 oktober 2024
Workshop 2.5 | Switchen tussen psychofarmaca

Wil je leren zelf snellere switches op te stellen voor jou patiënt? Volg dan deze workshop en leer de ‘ins en outs’ over switchen tussen psychofarmaca. De switchtabellen op psychiatrienet zijn vrij bekend onder de psychiaters en verpleegkundig specialisten, niet alleen in Nederland,maar ook wereldwijd. De switchtabellen zijn gratis toegankelijk voor iedereen, maar dat kent ook zijn nadelen. Zo hoor je vaker de vraag of de switches sneller kunnen, vooral bij patiënten die zich in een opgenomen setting bevinden. Dat is vaak ook mogelijk, want meestal leiden er meerdere wegen naar Rome als het gaat over switchen. Bij het volgen van de workshop leer je deze wegen kennen.

Na afloop van deze workshop:

 • Ken je de achtergrond waarop de switches van psychiatrienet op zijn gebaseerd;
 • Weet je waar je op kunt letten bij het switchen tussen psychofarmaca;
 • Kunt je je eigen switch opstellen.
3 oktober 2024

De sprekers

Ziekenhuisapotheker | Epidemioloog | Klinisch farmacoloog
Psychiater | PI Radboudumc
Arts-seksuoloog | Klinisch farmacoloog
Arts-onderzoeker (Apotheek, Kinder- en Jeugdpsychiatrie/Psychologie)
Psychiater, klinisch farmacoloog
Psychiater | A-opleider Psychiatrie
Psychiater I systeemtherapeut
Psychiater | Klinisch epidemioloog
Associate professor Pharmacotherapy | Redacteur Psyfar
Ziekenhuisapotheker